Regulamin

Regulamin sklepu internetowego najdek.pl

Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem sklepu internetowego, działającego pod domeną www.najdek.pl jest Arkadiusz Najdek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą NAJDEK PRO Sp. z o.o. , ul. Sportowa 2B, 89-200 Szubin, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: 5581877686, REGON: 521056135, KRS: 0000948486.

 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin jest sporządzony w języku polskim i stanowi wzorzec umowny umowy zawieranej na odległość, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.

 2. Sprzedaż jest prowadzona tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. Ceny podane na stronie Sklepu www.najdek.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

 4. Kupujący może składać zamówienia w sklepie www.najdek.pl 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową sklepu lub telefonicznie pod numerem telefonu 52 38-42-402 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00.

 5. Przedmiotem działalności sklepu internetowego www.najdek.pl jest sprzedaż detaliczna elementów balustrad oraz innych wyrobów wykonanych ze stali.

 6. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisu art. 221 Kodeksu cywilnego, przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin wraz z załącznikami;

 2. Strona – stroną Umowy jest Kupujący lub Sprzedawca; poprzez Strony rozumie się Kupującego i Sprzedawcę łącznie;

 3. Sklep – sklep internetowy zarejestrowany pod adresem www.najdek.pl;

 4. Sprzedawca – NAJDEK PRO Sp. z o.o. , ul.Sportowa 2B , 89-200 Szubin, NIP: 5581877686;

 5. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu;

 6. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu za pośrednictwem Sklepu w zakresie nie związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 7. Kupujący – Klient i Konsument łącznie;

 

Składanie zamówienia

 1. W celu złożenia zamówienia należy dokonać rejestracji w Sklepie. Możliwe jest również dokonanie zakupów bez rejestracji.

 2. Rejestracja w Sklepie jest dobrowolna i bezpłatna.

 3. Informacje o produktach zawarte na stronie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży.

 4. Z momentem potwierdzenia złożenia Zamówienia przez Kupującego, następuje zawarcie umowy sprzedaży.

 5. Złożenie zamówienia bez rejestracji oznacza prawidłowe wypełnienie przez Kupującego formularza zamówienia oraz podanie prawidłowych danych kontaktowych oraz do wysyłki towaru, tj. imię i nazwisko, ulica, nr domu/lokalu, kod pocztowy, miasto, telefon, adres e-mail.

 6. Złożenie zamówienia z wcześniejszą rejestracją. Aby zarejestrować się w sklepie internetowym www.najdek.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny, wypełnić pola oznaczone gwiazdką (*) oraz zatwierdzić dane przyciskiem „Zarejestruj” (w przypadku Zamówienia składanego przez Przedsiębiorę konieczne jest podanie również nazwy firmy oraz nr NIP). Podany w formularzu rejestracyjnym e-mail stanowi jednocześnie login. Hasło składa się z ciągu znaków podanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

 7. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego i udostępnionego w nim formularza Zamówienia należy, dokonać wyboru towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

 8. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

 9. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie w sposób jasny i widoczny podsumowanie złożonego Zamówienia.

 10. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

  1. opisu przedmiotu Zamówienia,

  2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług wraz z podatkami, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

  3. sposobu kontaktu ze Sprzedawcą,

  4. wybranej metody i terminu płatności,

  5. wybranego sposobu dostawy

  6. danych kontaktowych Klienta

  7. danych do faktury.

 11. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

 12. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą treść Zamówienia

 13. Do złożonego zamówienia możliwe jest uzyskanie Certyfikatu 3.1 - czyli certyfikatu materiałowego. Wystawiony jest on od razu do faktury po uprzednim poinformowaniu przez klienta przed sprzedażą i jest on dodatkowo płatny 350zł netto.

Sposób płatności

Sklep przewiduje następujące formy płatności:

 1. przedpłata – płatność przelewem następuje po potwierdzeniu złożenia zamówienia na konto Sprzedawcy podane po złożeniu Zamówienia,  operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

 2. za pobraniem – Ze względów bezpieczeństwa kuriera maksymalna kwota pobrania to 10 000 zł brutto. Jeśli kwota za zamówienie przekracza 10 000zł brutto na pozostałą część kwoty wystawiana jest faktura proforma do opłacenia przelewem przed wysłaniem towaru. 
 3. płatność gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym daty odbioru).

4.Odbiór osobisty

5.Kupujący dokonuje zakupu towaru według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.

6.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmiot realizujący dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

Termin i koszt dostawy

1.Towar wysyłany jest pod adres wskazany w zamówieniu. Sklep poinformuje niezwłocznie Kupującego o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2.Towar jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej. Istnieje możliwość osobistego odbioru towaru, po uprzednim uzgodnieniu e-mailowym lub telefonicznym ze Sklepem.

3.Koszty przesyłki znajdują się w zakładce „Koszty dostawy”.

4.Termin realizacji zamówienia jest każdorazowo określony w opisie towaru. Na termin realizacji zamówienia składa się czas niezbędny do skompletowania zamówienia i nadania przesyłki. W przypadku, gdyby czas realizacji byłby dłuższy niż wynika to z informacji zawartej przy opisie towaru, skontaktujemy się niezwłocznie z Kupującym, aby potwierdzić realizację i termin Zamówienia. Realizacja Zamówienia nastąpi nie później, niż 14 dni od dnia zawarcia umowy.

5.Skompletowane Zamówienie jest niezwłocznie przekazywane do wysyłki, z tym zastrzeżeniem że w przypadku przedpłaty, dzień wysyłki liczony jest od dnia zaksięgowania wpłaty na konto.

6.Zamówienie jest wysyłane na adres wskazany przez Kupującego.

7.Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Kupującego z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Kupującego spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez Strony sposób. W przypadku braku dostępności towaru zamówionego przez kupującego zamówienie zostaje anulowane a kupujący zostaje poinformowany drogą mailową bądź telefoniczną.

8.Koszty transportu przesyłki pokrywa Klient.

9.Zaleca się, aby Konsument w miarę możliwości dokonał sprawdzenia towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego transport towaru (np. kurier, operator pocztowy) spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W razie wystąpienia powyższej sytuacji zaleca się, aby Konsument niezwłocznie skontaktował się w miarę możliwości ze Sprzedawcą.

10. Kupujący, który nie jest Konsumentem, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki w obecności przedstawiciela podmiotFu realizującego transport towaru (np. kurier, operator pocztowy). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu Klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub drogą elektroniczną.

 

Reklamacje

 1. W przypadku umów zawieranych z Konsumentami, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego za wady fizyczne lub prawne (rękojmia).

 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem świadczenia sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

 3. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

 4. W przypadku gdy określony przez Sprzedawcę lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

 5. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z Umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z Umową jeżeli:

 1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć, ze względu na cel w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

 2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

 3. nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

 4. została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym

 1. Na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie rzeczy sprzedanej w swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.

 2. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności określonej w pkt 5c wyłącznie w sytuacji gdy:

 1. udowodni, że zapewnień tych nie znał lub oceniając rozsądnie nie mógł znać;

 2. wykaże, że zapewnienia nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta;

 3. treść zapewnień została sprostowana przed zawarciem Umowy ze Sprzedawcą

 1. Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.

 2. W przypadku Umowy z Konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta. W sytuacji stwierdzenia wady po upływie roku od momentu wydania rzeczy obowiązek wykazania, że wada istniała w produkcie w momencie zakupu spoczywa na Konsumencie.

 3. Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

 1. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

 2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy;

 3. żądać wymiany produktu na wolny od wad;

 4. żądać usunięcia wady

 1. Konsument, nie może odstąpić od Umowy jeżeli wada jest nieistotna.

 2. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na własny koszt dostarczyć rzecz wadliwą na adres: NAJDEK PRO Sp. z o.o. , ul. Sportowa 2B, 89-200 Szubin. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji koszty transportu  wadliwego przedmiotu zostaną zwrócone kupującemu.

 3. Sprzedawca prosi, aby w celu ułatwienia procesu reklamacyjnego dołączyć opis niezgodności towaru z Umową.

 4. Sprzedawca w ciągu 30 (trzydziestu) dni ustosunkuje się do zgłoszenia Konsumenta. W przeciwnym razie uważa się, że Sprzedawca uznał oświadczenie lub żądanie Konsumenta za uzasadnione.

 5. Sprzedawca, w przypadku żądania Konsumenta określonego w pkt. 10 a lub b może wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunąć, pod warunkiem, że nastąpi to niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

 6. Jeżeli jednak, rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

 7. Konsument może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj oraz znaczenie stwierdzonej wady jak również zwraca się uwagę na niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia roszczenia.

 8. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądania Konsumenta jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową, rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim, możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności rzeczy z Umową wymaga nadmiernych kosztów.

 9. W przypadku obniżenia ceny, obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

 10. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

 11. W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

 12. Zgodnie z terminami wskazanymi w pkt 2, 3 oraz 4 niniejszego działu Regulaminu Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od mowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

 13. W przypadku dochodzenia przed sądem, sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przewidzianych Ustawą, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w tej sprawie. Odpowiednio zasady te stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia prowadzonej mediacji.

 14. Bieg terminu do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej rozpoczyna się od dnia w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa podmiotu trzeciego – od dnia w którym orzeczenie lub inna decyzja organu wydana w sporze   podmiotem trzecim stała się prawomocna.

 15. Jeżeli z powodu wady rzeczy sprzedanej Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody którą poniósł przez to, że zawarł Umowę nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedawca nie ponowi odpowiedzialności a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia Umowy, kosztów odebrania, przewodu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim odniósł z nich korzyści a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz kosztów procesy.

 16. Powyższe nie uchybia przepisom powszechnie obowiązującym o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

 17. W przypadku zatajenia wady przez Sprzedawcę upływ terminu nie wyłącza uprawnień z tytułu rękojmi.

Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z treścią przepisu art. 27 ustawy z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34, 35 ustawy o prawach konsumenta, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem tego terminu. Pisemny wzór oświadczenia jest załączony do zamówionych produktów. Oświadczenie można wysłać listowne na adres: NAJDEK PRO Sp. z o.o. ul. Sportowa 2B, 89-200 Szubin.

 2. Oświadczenie można złożyć na formularzu, stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu i które zostało wysłane do Konsumenta wraz z produktem lub w innej formie, zgodnie z ustawą o prawach konsumenta.

 3. W treści oświadczenia, Konsument powinien wskazać aktualny numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot należności.

 4. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa uważana jest za niezawartą.

 5. W razie odstąpienia od Umowy, Konsument jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu towaru, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy.

 6. Konsument zwraca towar, stanowiący przedmiot Umowy na własne ryzyko oraz koszt.

 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru, będącego przedmiotem Umowy, następujące po korzystaniu z towaru w sposób wykraczający poza zwykły zarząd towarem, w celu stwierdzenia cech, funkcjonalności oraz charakteru produktu.

 8. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia produktu z zastrzeżeniem, że:

 1. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami;

 2. w przypadku wybrania przez Konsumenta sposobu dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;

 3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności o czym mowa w pkt. 8 powyżej;

 1. Konsument, w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość na usługi rozpoczęte za zgodą Konsumenta przed upływem terminu odstąpienia od Umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy.

 2. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

 3. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu terminu prawa odstąpienia od Umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta.

 4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 5. Konsumentowi, zgodnie z treścią przepisu art. 39 ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadkach:

 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;

 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wegług specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

 8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo do odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 10. o dostarczenie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

 11. zawartej na drodze aukcji publicznej;

 12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w Umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

 13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

 

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 

 

Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.najdek.pl następujące Usługi Elektroniczne:

 1. założenie i prowadzenie Konta w Sklepie;

 2. umożliwienie złożenia zamówienia poprzez odpowiedni Formularz.

 1. Świadczenie Usług elektronicznych przez Usługodawcę jest bezpłatne.

 2. Umowa o świadczenie Usług Elektronicznych polegająca na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym zawarta jest na czas nieoznaczony.

 3. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia zamówienia poprzez odpowiedni Formularz zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia albo zaprzestania składania zamówienia przez Usługobiorcę.

 4. Zalecane wymagania techniczne współpracy z systemem teleinformatycznym to: komputer z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej. Zalecana rozdzielczość monitora 1024x768 pikseli.

 5. Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z Usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie internetowym niezamówionej informacji handlowej.

 6. Usługobiorca może składać reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej za pośrednictwem Sklepu internetowego www.najdek.pl poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej: biuro@najdek.pl lub pisemnie na adres: NAJDEK PRO Sp. z o.o. , ul. Sportowa 2B, 89-200 Szubin. Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia złożenia reklamacji.

 7. Usługobiorca może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym bezterminową usługę o świadczenie Usługi elektronicznej o charakterze ciągłym w każdym czasie i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@najdek.pl lub pisemnie na adres: NAJDEK PRO Sp. z o.o. , ul. Sportowa 2B, 89-200 Szubin.

 8. Usługodawca może wypowiedzieć bezterminową umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w przypadku gdy Usługobiorca obiektywnie lub uporczywie narusza Regulamin, a w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym, jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania, z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu.

 9. Na drodze porozumienia stron, Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi drogą elektroniczną w każdym czasie.

 10. Wypowiedzenie Umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez Usługodawcę lub Usługobiorcę nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania Umowy.

 11. Usługodawca udzieli odpowiedzi w sprawie Reklamacji na podany przez Usługobiorcę adres e-mail lub w inny, uzgodniony przez Strony sposób.

Polityka prywatności

 1. Sklep internetowy działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 2. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

 3. Właściciel sklepu zobowiązuje się do ochrony przekazywanych przez użytkowników danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.

 4. Administrator danych osobowych przetwarza je wyłącznie w celu realizacji umów zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego.

 5. Użytkownik podaje swoje dane osobowe potrzebne do rejestracji dobrowolnie.

 6. Użytkownik ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia z bazy danych. W celu realizacji tych uprawnień użytkownik może skontaktować się ze administratorem sklepu wysyłając e-mail na adres: biuro@najdek.pl lub listownie na adres Sprzedawcy: NAJDEK PRO Sp. z o.o. , ul. Sportowa 2B, 89-200 Szubin.

Postanowienia końcowe.

 1. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.

 2. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w Regulaminie może usunąć swoje Konto.

 3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

  1. telefon: 798-502-997

  2. e-mail: biuro@najdek.pl

  3. pisemnie na adres: NAJDEK PRO Sp. z o.o. , ul. Sportowa 2B, 89-200 Szubin

  4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Sklepu.

  5. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.

  6. Nazwa Sklepu internetowego www.najdek.pl, adres pod którym jest dostępny: www.najdek.pl  oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela Sklepu jest zabronione.

  7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15 lutego 2024r.zamknij [x]